Témajavaslatok diplomadolgozatokhoz

Létrehozva: 2024.02.06. 13:48
Módosítva: 2024.02.14. 13:56

 

Mentor

Téma

Prof.dr Borsos Éva

Az egészséges életmód és az alsó tagozatos diákok

Környezetvédelem és az alsó tagozatos diákok

 A tantermen kívüli oktatás és az alsó tagozatos diákok

Környezetünk/ természet és társadalom tanítása

 A hallgató által választott téma

 

Prof.dr Grabovac Beáta

Sötét személyiségek,

Világos személyiségek,

Romantikus kapcsolatok,

Kötődési stílusok,

Motiváció az iskolában,

Szakítási statégiák,

A ghosting jelensége,

Mentális egészség,

Empátia,

Érzelmi intelligencia

Mentális állapot-felismerési készségek

Prof.dr Horák Rita

Az óvoda/óvodapedagógus szerepe a környezettudatosság kialakításában

Mennyire támogatj a projekt alapú oktatás a környezetvédelmi tudat kialakítását

Környezetvédelemmel kapcsolatos projektek

Hogyan csempészhetünk környezetvédelemet az óvodai munkába

Egészséges éltmódranevelés az óvodában

Az óvodás és a természet kapcsolata

Szabadon választott környezetvédelmi probléma és megoldási lehetőségének bemutatása

Óvodások állat/növény ismerete

Prof.dr Námesztovszki Zsolt,
Juhász-Kovács Cintia

IKT-eszközökkel támogatott tanulás

IKT eszközök felhasználási lehetőségei a pedagógiában, ezek hatásai

Kiskorúak és az internet

Az internet, a közösségi oldalak szerepe, felhasználása a pedagógiában, hatása a gyerekekre

Az internet, a közösségi oldalak negatív hatása az alsó osztályos gyerekekre

Az internet, a közösségi oldalak pozitív hatása az alsó osztályos gyerekekre

Videójátékok, számítógépes / mobiltelefonos / tabletes játékok, feladatok felhasználási lehetőségei a pedagógiában, hatásai az alsó osztályos gyerekekre

Digitális pedagógia

Gamifikáció

Képességfejlesztés digitális eszközökkel 

M-learning

e-Learning

Távoktatás 

MOODLE lehetőségei

Google Classroom lehetőségei

Online tananyagfejlesztés

Tevékenységközpontú online tananyagfejlesztés

Online tananyagok felhasználása a magyar/matematika/egyéb óra keretén belül

Oktatástervezési modellek

Oktatóvideók készítése és felhasználási lehetőségei

Padlórobotok az óvodában/iskolában

Padlórobotokkal támogatott magyar/matematika/egyéb óra

Foglalkozástervezetek padlórobotokkal

Padlórobotok és motiváció

LEGO robotok az oktatásban

A World Robot Olympiad (WRO) neveléstudományi hozadékai

Digitális kompetenciák és a soft skill-ek

Kommunikációs sajátosságok a pedagógusi munkában, az iskolában

Kommunikáció(s problémák) a digitális világban

Online kommunikáció(s problémák)

Online kommunikáció(s) sajátosságok

Nonverbális kommunikáció a digitális világban

A mémek mint marketingelemek / mint közösségépítő kép-szöveg konglomerátumok

Az online marketing lehetőségei és korlátai

Kommunikációs helyzetek online környezetben

Információszerzés az e-Világban

Álhírek kiszűrése

Problémamentes kommunikáció

Az újmédia etikája (blockchain, robotika, fake news, stb.)

“Nem minden arany, ami online” 

Közösségi média hatása a személy pozitív és negatív érzéseire, megfelelési kényszer, like-vadászat, magány, társas kapcsolatok, digitális vészjelek

Cyberbullying

Digitális biztonság

Digitális egészség

Veszélyforrások (elleni védekezés) a digitális világban

IKT függőség

Eszközmentesítés/ Kütyümentes időszak

(Divat) változása az internet hatására

Influenszerek hatásai

Tanár-diák interakciók, média hatása, tanári-tanulói szerepek

 

Prof.dr Takács Márta,
doc.dr Papp Zoltán,
Sörfőző-Szügyi Judit

Kombinatorikai feladatok az alsó tagozatos oktatásban (T)

Kombinatorikai feladatok iskoláskor előtt projektoktatás környezetben (Ó)

Logikai gondolkodás fejlesztése a matematika segítségével (T, Ó)

Geometriai fogalomalkotás az oktatásban az alsó tagozatos oktatásban (T)

Geometriai fogalomalkotás iskoláskor előtt projektoktatás környezetben (Ó)

Geometria és a művészetek kapcsolata – ismeretterjesztés az alsó tagozatos

oktatásban (T)

Geometria oktatása számítógépes programok segítségével (T)

Geometriai ismeretek óvodásoknak számítógépes programok segítségével

(Ó)

Érdekes matematika feladatok az alsó tagozatos osztályokban (T)

Matematikai fejtörők iskoláskor előtt projektoktatás környezetben (Ó)

Jellemző matematika versenyfeladatok az alsó tagozatos osztályokban (T)

A Poliuniverzum játékkészlet alkalmazása az alsó tagozatos matematika

oktatásában (T)

A Poliuniverzum játékkészlet alkalmazása az iskoláskor előtti projektoktatási

környezetben (Ó)

Hagyományos eszközök megújult alkalmazása a matematika oktatásában (T,

Ó)

Lineáris egyenletekkel modellezhető problémák megoldásának oktatása alsó

tagozatban (T)

Konkrét és vizuális reprezentációk alkalmazása az algebrai témakörök

oktatásában (T)

 

 

Doc.dr Major Lenke

PEDAGÓGIAI PROGRAMOK

Működő hazai alternatív és  reformpedagógiai  modellek, kísérletek  bemutatása

Nevelési programok változása, fejlődése a hazai iskoláskor előtti intézményekben (iskolai dokumentumok elemzése, óvodai programok összehasonlítása)

Iskolai tantervek összehasonlító elemzése

KORSZERŰ OKTATÁSI MÓDSZEREK

Az élménypedagógia/projektpedagógia szerepe a nevelési folyamatokban (óvodában/iskolában)

Óvodások fejlesztésének lehetősége iskolán kívüli, társadalmi környezetben

Hatékony oktatási módszerek a pedagógusképzésben

Innovatív tanulási módszerek a felsőoktatásban

Projektmódszer a pedagógusképzésben

Az élménypedagógia megvalósításának lehetőségei a pedagógusképzésben

A vita mint tanítási módszer a pedagógusképzésben

Online oktatási lehetőségek, környezetek, folyamatok

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Óvodáskorú gyerekek alapkészségeinek fejlesztése

Kompetenciák (kognitív, szociális, személyes) fejlődése és fejlesztése óvodáskorban/kisiskolás korban/tanító-és óvóképzős hallgatók körében

TANULÁSMÓDSZERTAN

Motivációs eszközök, technikák a digitális nemzedék oktatásában, nevelésében

Tanulási  motiváció  fejlesztési  lehetőségeinek  vizsgálata  a tanórákon

Az  önszabályozó  tanulás  kialakítása  a  tanítási-tanulási folyamatban

Tanulási stratégiák összehasonlító vizsgálata egyetemi hallgatók körében

Tanulást támogató környezetek jellemzői

MENTÁLIS EGÉSZSÉG ÉS PEDAGÓGIA (mesterképzésen társmentor: Prof. dr Grabovac Beáta)

A fenntartható mentális egészség témaköre az oktatásban

A pedagógusi hivatás pszichés kihívásai

Stresszkezelő módszerek alkalmazásának lehetőségei a pedagógusképzésben

Pedagógia kihívások az Y és milleniumi generáció pedagógiai és pszichés helyzeteinek kezelésére

Boldogságpedagógia

KÖRNYEZETI NEVELÉS

A környezeti nevelés helye és szerepe az oktatási rendszer egyes szintjein

A gyermekek környezettudatosságra nevelésének célkitűzései az iskolai tantervekben

Attitűd-ismeret-cselekvés a környezeti nevelésben

A természettudományos fogalmak fejlődése, naiv meggyőződések, a fogalmi váltás folyamatának vizsgálata kisiskolások körében

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS

Óvodás gyerekek alapkészségeinek mérése

Az iskolaérettség vizsgálatának módszerei Szerbiában

Nemzetközi pedagógiai mérések (PISA, TIMSS) szerbiai eredményeinek összehasonlító vizsgálata

A GYAKORLATI PEDAGÓGIA AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI

Az Alfa generáció megváltozott tanulási folyamatai

Az érzelemszabályozás és a digitális eszközök kapcsolata az óvodában/iskolában

A kognitív képességek fejlődése és a digitális eszközök kapcsolata az óvodában/iskolában

Pedagógiai dokumentáció a gyakorlatban (óvodában/iskolában)

Pedagógustovábbképzés: követelmények, kihívások, igények

PEDAGÓGIAI PROFESSZIÓ

Pedagógusjelöltek és gyakorló pedagógusok pályaképe

Tanítói/pedagógusi életutak vizsgálata

Pedagógusi szerepek változása a korszerű oktatásban

Segítő pedagógia, segítő pedagógus

SZÜLŐK ÉS AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY KAPCSOLATA

A szülőkkel való kapcsolattartás megújuló formái

Szolgáltatások az óvodában/iskolában

Prof.dr Raffai Judit,
Fehér Viktor

A vajdasági folklór, tárgyi néprajz és társadalomnéprajz kutatása.

Biografikus emlékezet, életpályák kutatása.

Folklorizmus és örökségképzési eljárások jelenségeinek a kutatása.

Etnopedagógia, avagy alkalmazott néprajz jelenségeinek a kutatása.

Kulturális jelenségek, művelődéstörténeti diskurzusok.

Beszédkészség és kommunikáció.

Gábrity Eszter

Intézményes keretek között történő idegennyelv-elsajátítás (angol)

Kétnyelvű oktatás (angol-magyar)

Az idegennyelvi (angol) készségek és kompetenciák fejlesztése óvodai és általános iskola alsós tagozati környezetben

Idegennyelvi (angol) pedagógusok módszertani tudása, pedagógusjelöltek módszertani tudásának fejlesztése

Pedagógusképzés és -kompetenciák a korai kétnyelvű/idegennyelvű fejlesztés támogatásában

Interakció az idegennyelvi tanórákon/óvodai foglalkozásokon: az anyanyelv és célnyelv használata

Kétnyelvűség és intézményes nyelvelsajátítás kisgyermekkorban és gyermekkorban

Tanulási stratégiák az intézményes nyelvtanításában

Digitális eszközök funkciói és hatásai az idegennyelv-elsajátításban

Alsó tagozatos angol nyelvórák megfigyelése

 

Prof.dr Vukov Raffai Éva

Anyanyelvi tantárgypedagógia

A reciprok szövegfeldolgozási módszer alkalmazása novella- vagy/és mesefeldolgozásnál

A reciprok szövegfeldolgozási módszer alkalmazása ismeretterjesztő szövegek feldolgozásakor

A meseregény mint a nyelvtantanítás forrása. Nyelvi szabályok és jelenségek a szövegben

Szövegben megbúvó térképek. A tér körvonalai a meseregény(ek)ben – projektmódszer alkalmazása

A kabala naplója. Az írás szerepe és jellege a 3. és 4. osztályban

A nyelvi hátrány befolyásoló szerepe az ismeretelsajátításban

Médiadiskurzus

A sikeres nő megjelenési formái a médiadiskurzusokban

A határon túliság köré fonódó médiadiskurzusok

A nyelvhasználat kérdése a médiadiskurzusokban

Bevezetés a szociolingvisztikába

A nyelvi tájkép és a kétnyelvűség vizsgálata egy településen

A külföldi munkavállalás szerepe a nyelvi életrajzokban

Prof.dr Halasi Szabolcs

 A BMI (tápláltsági-index) változása korosztályonként

 A képernyő előtt töltött idő és a fizikai aktivitás kapcsolata

Táplálkozási szokások és a BMI kapcsolata

 Egészséges életmódra nevelés eszközei

 Szabadon választható téma

Prof.dr Pintér K. Valéria

Doc.dr Kovács Elvira

TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓKNAK:

Szöveges feladatok megoldásának vizsgálata a kezdő matematikaoktatásban

Az eszközhasználat lehetőségei és előnyei a matematikaórán

A gyermekek matematikatanuláshoz való hozzáállásának megváltozása az alsó tagozat során

Matematikai fejlesztő játékok és tevékenységek az alsó tagozatban

A kooperatív tanulás elmélete és gyakorlata a matematika tanításában 

Bármilyen a hallgató által javasolt téma, ha annak matematikai vonatkozása van. 

 

ÓVODAPEDAGÓGUS HALLGATÓKNAK:

A kisgyermekkori játékeszközökben rejlő matematikai tapasztalatszerzés

Projektorientált matematikaoktatás az óvodában

Matematika és a természet. Szimmetria.

Matematikai fejlesztő játékok és tevékenységek

Játékos mérések az óvodában

Szabadon választott matematikai témakör előkészítése az óvodában

 

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.