Konkurs za upis studenata u školskoj 2023/2024. godini MA

Kreirano: 25.05.2023. 13:45
Modifikovano: 05.06.2023. 09:36

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

 

Образац за слање текста конкурса за упис студената у прву годину мастер,

специјалистичких и докторских студија у школској 2023/2024. години

 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ

Адреса: Суботица, Штросмајерова 11.

Телефон: : 024 624 444

Студентска служба, телефон: 024 624 401

Број рачуна: 840-2112666-13

E-mail адреса: office@magister.uns.ac.rs

Интернет адреса: www.magister.uns.ac.rs

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 

 1. Број слободних места за упис студената:

 

На факултет се може уписати укупно _______ студената, и то:

 

- _______ студената чије се образовање финансира из буџета и

- _______ самофинансирајућих студената

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно

 

 

 

 

 

 

2. Услови конкурисања:

 

3. Полагање пријемног испита (уколико је упис условљен претходно положеним пријемним испитом, а у складу са Правилником факултета)

 

4. Конкурсни рок:

Први конкурсни рок:

 

Други конкурсни рок:

 

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 

6. Новчане накнаде:

 • за полагање пријемног испита (уколико је предвиђен конкурсом)
 • за упис

 

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

 

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

 

9. Упис страних држављана:

 • додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

 

10. Напомена:

 • контакт телефони за добијање информација

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

 1. Број слободних места за упис студената:

 

На факултет се може уписати укупно _40______ студената, и то:

 

- _25______ студената чије се образовање финансира из буџета и

- _15______ самофинансирајућих студената

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Мастер учитељ

15

10

25

50.000

2300

Мастер васпитач

10

5

15

50.000

2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно

25

15

40

 

 

 

2. Услови конкурисања:

На студијски програм другог степена, мастер академских студија, које организује Факултет, могу се уписати сви дипломирани студенти Учитељског факултета или другог сродног факултета, који су завршили студије по четворогодишњем плану и програму и поседују знање мађарског језика неопходно за праћење наставе. Mогу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних студија од 240 ЕСПБ бодова на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици, Универзитета у Новом Саду

 1. могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних студија од 240 ЕСПБ бодова на неким од сродних Факултета Универзитета у Новом Саду
 2. могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних студија од 240 ЕСПБ бодова на неким од факултета Учитељским или утврђеним сродним факултетима ван Универзитета у Новом Саду
 3. Кандидати из претходног става тачка 2. и 3. могу уписати мастер академске студије уз савладавање садржаја одговарајућих студијских програма (полагање диференцијалних испита) и након провере знања мађарског језика, а по одлуци Већа факултета.

Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве на конкурс. Кандидати наведени у овом ставу морају до уписа да приложе решење о признавању стране јавне исправе.

 

3. Конкурсни рок:

Први конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата 5. и 6. октобар 2023.
 • објављивање прелиминарне ранг листе 10. октобар 2023.
 • објављивање коначне ранг листе 13. октобар 2023.
 • упис примљених кандидата 16.,17. октобар 2022.

 

Други конкурсни рок:

 

 • пријављивање кандидата 23., 24 октобар 2022.
 • објављивање прелиминарне ранг листе 26. октобар 2022.
 • објављивање коначне ранг листе 30. октобар 2022.
 • упис примљених кандидата 31. октобар 2022.

 

4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 

- важећа лична карта

- копија дипломе о стеченом високом образовању

 

 

5. Новчане накнаде:

 • за упис 5000,00 дин

 

6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

 

Ранг листа кандидата формира се на основу просечнe оценe студента остварене на основним академским студијама.

Помоћни критеријум је: време студирања на основним студијама, с тим да се дужина студирања изражава кроз број месеци од уписа до полагања последњег испита на основним студијама.

У случају да два или више кандидата освоје исти број бодова, примењује се помоћни критеријум тако да се дати кандидати рангирају по дужини студија где предност имају они кандидати који су студије завршили за мањи број месеци.

Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис.

 

На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут

 

7. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

 

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.

Приговор се подноси комисији за упис  факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

 

8. Упис страних држављана:

 • додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

Нострификована диплома стране високошколске установе, уверење о здравственом осигурању за школску годину коју уписује, уплата школарине од 2.300,00 евра. Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању мађарског језика

 

 

9. Напомена:

 

-Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера  уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине, у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на Универзитету у Новом Саду и факултетима у његовом саставу на којима су завршили те студије, у школској 2023/2024. Години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине.

 

 

 • контакт телефони за добијање информација

Судентска служба: 024 624 401

 

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 

1. Број слободних места за упис студената:

 

На факултет се може уписати укупно _______ студената, и то:

 

- _______ студената чије се образовање финансира из буџета и

- _______ самофинансирајућих студената

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно

 

 

 

 

 

 

2. Услови конкурисања:

 

3. Полагање пријемног испита (уколико је упис условљен претходно положеним пријемним испитом, а у складу са Правилником факултета)

 

4. Конкурсн рок:

Први конкурсни рок:

 

Други конкурсни рок:

 

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 

6. Новчане накнаде:

 • за полагање пријемног испита (уколико је предвиђен конкурсом)
 • за упис

 

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

 

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

 

9. Упис страних држављана:

 • додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

 

10. Напомена:

 • контакт телефони за добијање информација

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

1. Број слободних места за упис студената:

 

На факултет се може уписати укупно _______ студената, и то:

 

- _______ студената чије се образовање финансира из буџета и

- _______ самофинансирајућих студената

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно

 

 

 

 

 

 

2. Услови конкурисања:

 

3. Полагање пријемног испита (уколико је упис условљен претходно положеним пријемним испитом, а у складу са Правилником факултета)

 

4. Конкурсн рок:

Први конкурсни рок:

 

Други конкурсни рок:

 

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 

6. Новчане накнаде:

 • за полагање пријемног испита (уколико је предвиђен конкурсом)
 • за упис

 

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

 

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

 

9. Упис страних држављана:

 • додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

 

10. Напомена:

 • контакт телефони за добијање информација

 

 

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE

 

1. Број слободних места за упис студената:

 

На факултет се може уписати укупно _______ студената, и то:

 

- _______ студената чије се образовање финансира из буџета и

- _______ самофинансирајућих студената

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно

 

 

 

 

 

 

2. Услови конкурисања:

 

3. Полагање пријемног испита (уколико је упис условљен претходно положеним пријемним испитом, а у складу са Правилником факултета)

 

4. Конкурсн рок:

Први конкурсни рок:

 

Други конкурсни рок:

 

 

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 

6. Новчане накнаде:

 • за полагање пријемног испита (уколико је предвиђен конкурсом)
 • за упис

 

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

 

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

 

9. Упис страних држављана:

 • додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

 

10. Напомена:

 • контакт телефони за добијање информација

 

 

 

 

В.д. декана

                                                                                 Проф. др Јосип Ивановић

 

Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa kako bi funkcionalnost društvenih mreža funkcionisala, kao i za analizu prometa na web-lokaciji. Pročitajte više na tasteru "Prikaži detalje".
Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa na sajtu.