Képzési struktúra

Létrehozva: 2019.08.14. 13:06
Módosítva: 2019.08.14. 13:06

Opis programa: Na osnovu 3. člana Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 i 2/2017) nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta srpski kao nematernji jezik u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja mogu da izvode lica, i to:

 

19) profesor razredne nastave, 

23) master učitelj,

 

Lica iz stava 7. tač. 19), 22) i 23) ovog člana koja su diplomu stekla na jeziku manjina treba da poseduju znanje srpskog jezika najmanje na nivou C1 (Zajedničkog evropskog okvira). Nivo znanja C1 dokazuje se uverenjem o položenom odgovarajućem ispitu na nekom od učiteljskih/pedagoških fakulteta ili na katedri za srpski jezik odgovarajućih fakulteta u Republici Srbiji.

 

Lica iz stava 7. tač. 3)-23) ovog člana u obavezi su da polože ispite iz Metodike s osnovama glotodidaktike, Metodike nastave srpskog kao nematernjeg jezika, Metodičke prakse iz srpskog jezika u kontaktu sa mađarskim/slovačkim jezikom (za mađarsku i slovačku nacionalnu manjinu) ili Lingvistiku u kontaktu (Kontaktnu lingvistiku, Teoriju jezika u kontaktu) za ostale nacionalne manjine. 

 

 

 

ПРОГРАМ

ОСПОСОБЉАВАЊА УЧИТЕЉА ЗА РАД У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК

 

РЕД. БР.

A TANTÁRGY NEVE

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Oktatók

Наставници

A tantárgy státusza

Статус предмета

KREDIT

ЕСПБ

Órák száma

Фонд часова

1.

Srpski jezik

Prof.dr Dragana Francišković

 

 3

 30

 

Metodika s osnovama glotodidaktike

Dr. Hegedűs Katalin

 

 3

  30

 

Metodika nastave srpskog kao nematernjeg jezika

Prof.dr Dragana Francišković

 

 3

  30

 

Metodičke prakse iz srpskog jezika u kontaktu sa mađarskim/slovačkim jezikom

Prof.dr Dragana Francišković

 

(Vesna Weiss)

 

 3

  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм: Српски језик као нематерњи

 

Назив предмета:  СРПСКИ  ЈЕЗИК

 

Наставник: Драгана Б. Францишковић

 

Статус предмета: OБАВЕЗНИ, 1.семестар, 1+1

 

Број ЕСПБ: 3 (три)

 

Услов: -

 

Циљ предмета

Систематизација теоријских основа фонетике, фонологије, морфологије, лексикологије, синтаксе и правописа српског језика; Побољшање усмене и писмене језичке културе кроз упознавање са савременим појавама у српском језику. Развијање способности говорне и писане комуникације;

 

Исход предмета

Систематизација постојећег знања  српског језика и усвајања нових вештина ради квалитетнијег рада у наставном процесу.Овладавање основним законитостима фонетских, морфонолошких, морфолошких, творбених, лексичким, синтаксичким феноменима у структури српскога књижевног језика; примена стечених знања у савладавању граматике српскога језика.

 

Садржај предмета

Теоријска настава

Предавања се састоје из следећих тематских целина:историја језика, фонетика, морфологија, синтакса и правопис српскога језика. Основе садржаја су: историја развоја српског језика,фонетика са основама фонологије и лексикологија, реченица, проста и сложена реченица, конгруенција,синтакса  падежа, глаголских облика; писмо, велико слово, одвојено и састављено писање, гласовне промене, интерпункција, скраћенице, транскрипција.

Практична настава

Часови вежби прате садржај предавања.На вежбама се консултује додатна литература, прати се садржај предавања и кроз индивидуалан рад студената утврђује се градиво са предавања.

 

Литература

1. Бугарски, Ранко: Увод у општу лингвистику, Завод за уџбенике, Београд, 1991.

 2. Симић, Радоје: Српска граматика за средње школе, књ. II (Синтакса), МХ Актуел, Београд, 1996.

3. Станојчић, Живојин, Поповић, Љубомир: Граматика српскога језика, Завод за уџбенике, Београд, 2004.

 

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 1 (15)

Практична настава: 1 (15)

 

Методе извођења наставе

Предавање, презентација, самостални рад студената, дискусија и консултације

 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

 

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

 

активност у току предавања

10

писмени испит

20

 

практична настава

20

усмени испт

20

 

колоквијум-и

30

..........

 

 

Студијски програм : Српски језик као нематерњи

 

Назив предмета: МЕТОДИКА СА ГЛОТОДИДАКТИКОМ

 

Наставник: Каталин А. Хегедиш (Hegedűs)

 

Статус предмета: обавезни,  1. семстар, 1+1

 

Број ЕСПБ: 3 (три)

 

Услов: -

 

Циљ предмета

Упознавање студената са основним концептима и методама теорије наставе страног језика; са савременим приступом настави страног језика; са циљевима и задацима наставе страног језика; са концептом комуникацијске компетенције. Упознавање са глотодидактиком као интердисциплинарном дисциплином.

 

Исход предмета

Студенти разумеју основне концепте и методе теорије наставе страног језика.

Упознати су са изазовима и проблемима усвајања страног језика у раном узрасту и имају практично знање да их реше. Поседују теоријска знања о језичким компетенцијама (слушању, говору, писању и читању) и о разноврсној типологији вежби коју је неопходно применити да би се овладало наведеним вештинама. Упознати су са разним савременим наставним средствима.

 

Садржај предмета

Теоријска настава

Преглед разних метода и концепција у настави страног језика, као и преглед циљева, задатака и исхода настве страног језика. Приказ начина мотивације ученика страних језика, њихова мисаона и говорна активизација. Нови приступи и тенденције у учењу страних језика, и њихова теоријаска основа. Место глотодидактике у методици, као интердисциплинарне науке.

Дефинисање циљева наставе страног језика, циљева и врсте вежби у уџбеницима и вежбанкама. Улога домаћих задатака, наставних материјала и медија. Улога наставника у наставном процесу, активности наставника и ученика, примењиване социјалне форме. Садржаји појединачних фаза наставног часа. Начини анализе грешака, као и тестирања и вредновања комуникативне компетенције.

Практична настава

Усвајање наведених наставних садржаја кроз вежбе са конкретним задацима.Усвајање језичких игара, игре за побољшање меморисања нових речи, разних интересантних начинa за почетак и завршетак часова страног језика. Коришћење мултимедија у настави страног језика. Исправак грешки у раној фази учења i како постићи да проговоре. У ком старосном добу који резултати се могу постићи и као их вредновати.

 

Литература

Петровић, Елвира (1988). Теорија наставе страних језика. Загреб: Школска књига.

Точанац-Миливојев, Душанка (1997). Методе у настави и учењу страног језика. Београд:Завод за уджбенике и наставна средства.

Legyen élmény a nyelvtanulás! Élményalapú, informális, idegennyelv-tanítási módszertan. (2018) EFOP Projekt www.arts.u-szeged.hu/download.php?docID=87064

Ágnes, Einhorn (2015). A pedagógiai modernizáció és az idegennyelv-tanítás. Miskolci Egyetemi Kiadó.

  1.  

 

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 1 (15)

Практична настава: 1 (15)

 

Методе извођења наставе Предавање, презентација, самостални рад студената, дискусија и консултације

 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

 

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

 

активност у току предавања

10

писмени испит

20

 

практична настава

20

усмени испт

20

 

колоквијум-и

30

..........

 

 

Студијски програм: Српски језик као нематерњи

Назив предмета: МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Наставник: Драгана Б. Францишковић

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 1. семестар, 1+1

Број ЕСПБ: 3 (три)

Услов: -

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти након окончања курса побољшају знања из области методичког приступа научним садржајима у настави српског као нематерњег језика.Циљ предмета је и да  студенти упознају улогу и значај наставе српског језика  у млађим разредима основне школе, као и значај рада на усвајању језика. Такође, циљ је да се студенти упознају са најважнијим елементима наставе овог предмета и усвоје савремене методичке моделе.

Исход предмета

Систематизација постојећег знања  српског језика и усвајања нових вештина ради квалитетнијег рада у наставном процесу. Овладаност предвиђеним наставним садржајима и схватање основних законитости наставе српског језика као нематерњег; оспособљеност студента за сложену улогу учитеља у савременој настави српског језика као нематерњег (планирање, програмирање, припремање, истраживање); оспособљеност студента за проналажење и осмишљавање најпогоднијих садржаја, облика и метода у програмирању.

Садржај предмета

Теоријска настава

Улога и значај нематерњег језика у целокупном наставном процесу. Упознавање студената са програмским садржајима наставе српског језика као нематерњег(предмет и задаци, циљ, методологија наставе); упознавање студената са садржајима редовне наставе(настава књижевности, језика, говорне културе и писмености) и посебним облицима рада. Теоријско промишљање савремених методичких решења и конкретна реализација наставних садржаја. Оспособљавање студената за самостално планирање и реализацију садржаја у настави српског језика као нематерњег облика.

Практична настава

Часови вежби прате садржај предавања.

Литература

Основна:

Burzan, M. (1979) Metodički priručnik za nastavu srpsko-hrvatskog kao jezika društvene sredine od III do VIII razreda osnovnog vaspitanja i obrazovanja. Savremeno obrazovanje, Novi Sad, godina XV, broj 3

Dudley-Evans, Tony and A. M. St. John. 1998. Developments in english for specific  purposes: A multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge University  press.

Mikeš, M.A. (2002) Komunikativna ravnopravnost - kakve promene iziskuje nastava srpskog kao nematernjeg jezika. Prosvetni pregled, Beograd, 3.oktobar

Вучковић Мирољуб: Методика наставе српског језика и књижевности, ЗУНС, Београд, 1993.

Николић Милија: Методика наставе српскхрватсог језика и књижевности, ЗУНС, Београд, 1996.

Милатовић Вук: Методика наставе почетног читања и писања, ИП Наука, Београд, 1998.

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 1 (15)

Практична настава: 1 (15)

Методе извођења наставе Предавање, презентација, самостални рад студената, дискусија и консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

20

усмени испт

20

колоквијум-и

30

..........

 

 

Студијски програм: Српски језик као нематерњи

Назив предмета:  МЕТОДИЧКЕ ВЕЖБЕ (СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК)

Наставник: Дргана Б. Францишковић

Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 1. семестар, 0+2

Број ЕСПБ: 3 (три)

Услов: -

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти продубе и систематизују своја знања из области Методике наставе српског језика као нематерњег и да кроз методичке вежбе стекну неопходна практична знања за наставни процес.

Исход предмета

Овладаност предвиђеним наставним садржајима и схватање основних законитости наставе српског језика као нематерњег. Оспособљеност студента за сложену улогу учитеља у савременој настави српског језика као нематерњег  (планирање, програмирање, припремање, истраживање); оспособљеност студента за проналажење и осмишљавање најпогоднијих садржаја, облика и метода у програмирању, реализацији, вредновању и унапређивању наставе; оспособљеност студента/будућег учитеља за самостално стручно усавршавање и унапређивање сопственог рада. 

Садржај предмета

Практична настава

На часовима вежби студенти реализују наставне часове у школи. У договору са ментором и учитењем, студент припрема наставну јединицу, прво путем писане припреме. Након консултација о садржају припреме, студент реализује наставни час.

Литература

Андрић, Милка: Наставно проучавање народног песништва, ЗУНС, Београд 1997.

Вучковић, Мирољуб: Методика наставе српског језика и књижевности, ЗУНС, Београд 1993.

 Тежак, Стјепко: Граматика у основној школи, Школска књига, Загреб 1984.

Илић, Павле(2003).  Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Нови Сад:Змај.

Николић, Милија(1996). Методика наставе српског језика и књижевности. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Петровачки, Љиљана(2000). Синтакса у настави српског језика и књижевности. Нови Сад: Змај.

Росандић, Драгутин(2005). Методика књижевног одгоја.  Загреб: Школска књига.

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 1 (15)

Практична настава: 1 (15)

Методе извођења наставе

Предавање, презентација, самостални рад студената, дискусија и консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања

100

писмени испит

 

практична настава

 

усмени испт

 

колоквијум-и

 

..........

 

 

 

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.