Évkönyv 2023

Date: 2024. 04. 12.
tanulmánygyűjtemény = зборник радова
Category 02. Évkönyv (journal)
Authors BEKE Szilvia, CVIJANOVIĆ Đorđe L., FEHÉR Viktor, GRABOVAC Beáta, HALASI Szabolcs, HAMVAS Levente Péter, HOMOKI Andrea, IVANOVIĆ Josip, JANKOVIĆ Aleksandar P., KALMÁR Laura, KÁROLY Adrienn, KATONA Krisztina, KOVÁCS Elvira, LEPES Josip, LIPCSEI Imre, MAJOR Lenke, NAGYNÉ HEGEDŰS Anita, NÁMESZTOVSZKI Zsolt, PINTÉR KREKIĆ Valéria, SAMU János, SÁNDOR Zita, SAVIČEVIĆ Dejan S., SOÓS Zsolt, SZABÓ PALÓCZ Orsolya, SZALAINÉ MILASIN Katalin, НОВАКОВИЋ Александар M., ПЕТРОВИЋ Ружица
Editors SAMU János, HORÁK Rita
Number of pages 184
ISSN 2217-8198
Year of publication 2023
Document archives
Description

 

1.           

Александар М. Новаковић
„Jа сам интернационални студент”: деловање Центра за српски као страни и нематерњи језик између информационих технологија, закона и емпатије
= Nemzetközi diák vagyok: a szerb mint idegen nyelv központ tevékenysége az információs technológiák, a jog és az empátia kontextusában
= “I Am an International Student”: Activity of the Center for Serbian as a Foreign and Non-mother Tongue Between Information Technology, Law, and Empathy

Évkönyv, 2023, XVIII/1, XVIII/1, p. 8–19
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2023.1

 

2.           

Đorđe L. Cvijanović, Aleksandar P. Janković, Dejan S. Savičević
Stavovi učitelja različitog nacionalnog identiteta prema sadržajima nastave prirode i društva značajnim za formiranje odnosa srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda
= Eltérő nemzeti identitású tanítók hozzáállása a természet és társadalom tanításának azon témaköreihez, amelyek jelentősek a szerb, horvát és bosnyák nemzet kapcsolatainak kialakításában
= Attitudes of Teachers of Different National Identities Towards the Teaching Contents of Nature and Society Significant for the Formation of the Relationships of the Serbian, Croatian and Bosnian People

Évkönyv, 2023, XVIII/1, p. 20–31
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2023.2

 

3.           

Ружица Петровић
Академско поступање из дискурса етичких теорија
= Akadémiai magatartás az etikai elméletek diskurzusából
= Academic Conduct From the Discourse of Ethical Theories

Évkönyv, 2023, XVIII/1, p. 32–45
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2023.3

 

4.           

Károly Adrienn
Érzékterületek egybemosódása — kép és textus viszonya 2. Képzőművészeti alkotások Csáth Géza, Kosztolányi Dezső és Milkó Izidor műveiben
= Стапање чулних области – однос слике и текста 2. ликовна дела у текстовима Гезе Чата, Дежеа Костолањија и Изидора Милкоа
= The Senses – The Relationship Between Image and Text 2. Visual Art in the Works of Géza Csáth, Dezső Kosztolányi and Izidor Milkó

Évkönyv, 2023, XVIII/1, p. 46–63
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2023.4

 

5.

Hamvas Levente Péter
Idővisszaperlés. Petőfi Sándor A hóhér kötele című regénye mint expresszív írás
= Roman Šandora Petefija a Hóhér kötele kao ekspresivno pismo
= Flashback. Sándor Petőfi’s a Hóhér Kötele As Expressive Writing

Évkönyv, 2023, XVIII/1, p. 64–75
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2023.5

 

6.           

Samu János
A félreismerés szubjektuma
= Subjekat pogrešnog prepoznavanja
= The Subject of Misrecognition

Évkönyv, 2023, XVIII/1, p. 76–81
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2023.6

 

7.           

Major Lenke, Grabovac Beáta, Námesztovszki Zsolt
Komplex fenntartható fejlődési műhely hatásvizsgálata egyetemi hallgatók körében
= Studija efekta kompleksne radionice održivog razvoja među univerzitetskim studentima
= Effect Study of a Complex Sustainable Development Workshop Among University Students

Évkönyv, 2023, XVIII/1, p. 82–95
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2023.7

 

8.           

Beke Szilvia, Halasi Szabolcs, Lepes Josip, Nagyné Hegedűs Anita, Sándor Zita, Lipcsei Imre, Soós Zsolt, Szalainé Milasin Katalin, Homoki Andrea
Testi-lelki egészség megőrzésének speciális pedagógiai összefüggései egy kutatás tükrében
= Posebne pedagoške veze fizičkog i mentalnog zdravlja u svetlu istraživanja
= Special Pedagogic Contexts of Maintaining Physical and Mental Health in the Light of a Research

Évkönyv, 2023, XVIII/1, p. 96–107
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2023.8

 

9.           

Kovács Elvira
A matematikatanulási motivációra ható tényezők vizsgálata alsó osztályokban
= Analiza faktora koji utiču na motivaciju za učenje matematike u mlađim razredima osnovne škole
= Investigating the Motivational Factors Affecting the Learning of Mathematics in the Lower Grades

Évkönyv, 2023, XVIII/1, p. 108–121
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2023.9

 

10.         

Katona Krisztina
Oktatás és nevelés speciális pedagógiai összefüggései egy kutatás tükrében
= Specijalno pedagoške veze između obrazovanja i vaspitanja iz ugla jednog istraživanja
= The Special Pedagogical Interrelations of Education and Training in the Light of a Research

Évkönyv, 2023, XVIII/1, p. 122–127
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2023.10

 

11.         

Laura Kalmar , Valeria Pinter Krekić, Josip Ivanović
Nastavnička (samo)refleksija kao prilika za profesionalni razvoj i celoživotno učenje nastavnika mađarske nacionalne manjine
= A tanári (ön)reflexió, mint a magyar nemzetiségü pedagógusok szakmai fejlődésének és élethosszig tartó tanulásának lehetősége
= Teachers (Self) Reflection as an Opportunity for Professional Development and Lifelong Learning of Teachers of the Hungarian National Minority

Évkönyv, 2023, XVIII/1, p. 128–137
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2023.11

 

12.         

Szabó Palócz, Orsolya
Narratives of Political Enemy-Construction Within the Digital Public Sphere
= A politikai ellenségképzés narratívái a digitális nyilvánosságban
= Narativi konstruisanja političkih neprijatelja u digitalnoj javnoj sferi

Évkönyv, 2023, XVIII/1, p. 138–149
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2023.12

 

13.        

Fehér, Viktor
Cultural Trauma of World War II in Subotica (1944–1948)
= A második világháború kulturális traumája Szabadkán (1944-1948)
= Kulturna trauma Drugog svetskog rata u Subotici (1944-1948)

Évkönyv, 2023, XVIII/1, p. 150–161
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2023.13

 

This site uses cookies to personalize content and ads, to enable social media features and to analyze website traffic. You can read more about the "Show details" button.
This site uses cookies to personalize content and ads on the site.