Konkurs za upis studenata u školskoj 2023/2024. godini - produženi drugi rok

Kreirano: 15.09.2023. 13:52

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

 

Образац за слање текста конкурса за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија у школској 2023/2024. години у  продуженом другом конкурсном року

 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици

Адреса: Суботица, Штросмајерова 11

Телефон: 024 624 444

Студентска служба, телефон: 024 624 401

Број рачуна: 840-2112666-13

E-mail адреса: office@magister.uns.ac.rs

Интернет адреса: magister.uns.ac.rs

 

 

 1. Број слободних места за упис студената:

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 

На факултет се може уписати укупно _______ студената, и то:

 

- _______ студената чије се образовање финансира из буџета и

- _______ самофинансирајућих студената

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

На факултет се може уписати укупно ___29____ студената, и то:

 

- _10______ студената чије се образовање финансира из буџета и

- _19______ самофинансирајућих студената

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Дипломирани учитељ

8

(*1+7)

15

23

50.000

2300

Дипломирани васпитач

 ***1

0

1

50.000

2300

Дипломирани комуниколог

 **1

4

5

50.000

2300

Укупно

10

19

29

 

 

 

* Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, квота која је одобрена одлуком  Покрајинске Владе Аутономне покрајине Војводине

** Програм афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом, квота која је одобрена одлуком Покрајинске Владе Аутономне покрајине Војводине

***Програм афирмативне мере уписа држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у инсотранству у школској 2022/23 години, квота која је одобрена одлуком Покрајинске Владе Аутономне покрајине Војводине

 

 

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ

 

На факултет се може уписати укупно _______ студената, и то:

 

- _______ студената чије се образовање финансира из буџета и

- _______ самофинансирајућих студената

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно

 

 

 

 

 

 

 

2. Услови конкурисања:

 

а) Општи услови: Право учешћа на конкурсу имају лица са завршеним средњошколским образовањем у четворогодишњем трајању.

б) Посебни услови: Са потврдом Агенције за квалификације (у даљем тексту: Агенција) да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року уз обавезу достављања решење Агенције о нострификацији средњошколске исправе до почетка наставе.

3. Провера способности

 

a) Кандидати пријављени за упис на основне академске студије - студијске програме Дипломирани васпитач и Дипломирани учитељ полажу проверу говорних, музичких и физичких способности.

 

б) Кандидати пријављени за упис на основне академске студије -  студијски програм Дипломирани комуниколог полажу проверу културе говора и комуникационих способности.

Овај испит је елиминационог карактера.

 

4. Полагање пријемног испита:

 

За упис на основне академске студије, на студијске програме Дипломирани учитељ, Дипломирани васпитач и Дипломирани комуниколог кандидати полажу пријемни испит из Мађарског језика и књижевности и Опште информисаности.

Пријемни испит се полаже на мађарском језику или на језику који је у службеној употреби на територији АП Војводине, на основу личног захтева кандидата поднетог на обрасцу изјаве на којем језику се полаже пријемни испит.

 

5. Конкурсни рокови:

 Продужени други конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата 19. септембар 2023.
 • провера способности 20. септембар 2023.
 • полагање пријемног испита 22. септембар 2023.
 • објављивање прелиминарне ранг листе 25. септембар 2023.
 • објављивање коначне ранг листе 27. септембар 2023.
 • упис примљених кандидата 28. септембар 2023.

 

 

6. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 

Кандидати подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе или шаљу електронски фотокопије ових докумената:

 • важећу личну карту
 • сведочанство за све разреде претходно завршене школе;
 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • доказ о уплати накнаде за полагање испита за проверу способности

 

7. Новчане накнаде:

-       за проверу способности 1000,00 дин

 • за полагање пријемног испита 4500,00 дин
 • за упис 5000,00 дин

 

8. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија на ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности према мерилима утврђеним општим актом факултета, с тим да кандидат може стећи укупно највише 100 бодова.

Под општим успехом из средње школе подразумева се збир свих просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2. Општи успех из средње школе рачуна се заокруживањем на две децимале. По овом основу кандидат може стећи највише 40 бодова.

На пријемном испиту кандидат може да освоји највише 60 бодова (30 бодова на тесту из Мађарског језика и књижевности и 30 бодова на тесту из Опште информисаности). Минималан број бодова на пријемном испиту потребан за упис је 14 на оба теста укупно. Кандидат који на пријемном испиту освоји мање од 14 бодова, губи право на рангирање, односно губи право уписа на факултет.

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји више од 50 бодова.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

 

На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

 

 

9. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету односно 36 сати од објављивања резултата провере способности. Приговор се подноси комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

Приговор на тачност бодовања тестова на пријемном испиту, на место на ранг листи  и исправност обављања пријемног испита кандидати могу поднети 06.07.2023. од 9,00 до 10,00 часова и у другом конкурсном року 12.09.2023. од 9,00 до 10,00 часова и продуженом другом конкурсном року 26.09.2023. Кандидат који подноси приговор на тачност бодовања свог теста има право да присуствује комисијском прегледу теста  06.07.2023. од 9,00 до 10,00 часова и у другом конкурсном року 12.09.2023. од 9,00 до 10,00 часова и продуженом другом конкурсном року 26.09.2023.

 

 

10. Упис страних држављана:

 

Страни држављани могу да се упишу на студијски програм под истим условима као домаћи држављани.

додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

 • нострификована диплома о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању
 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује
 • уплата школарине од 2.300,00 евра

 

 

11. Напомена:

 

- Учесник конкурса који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе показао изузетан успех на републичком такмичењу које организује надлежно министарство (освојио једно од прва три места) или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из тог наставног предмета већ му се део пријемног испита из тог наставног предмета вреднује максималним бројем бодова.

- Ово право се остварује по посебном захтеву који се подноси приликом пријављивања за полагање пријемног испита уз који се прилаже одговарајући доказ.

- Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама, а у складу са објективним могућностима факултета.

Информацију-захтев о потреби са описом начина полагања кандидат је дужан да преда  приликом пријаве на конкурс тј. пре термина одређеног за полагање пријемног испита и/или испита за проверу способности.

 

 • контакт телефони за добијање информација

 Студентска служба: 024 624 401

 

 

В.д. декана

                                                                                 Проф. др Јосип Ивановић

 

Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa kako bi funkcionalnost društvenih mreža funkcionisala, kao i za analizu prometa na web-lokaciji. Pročitajte više na tasteru "Prikaži detalje".
Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa na sajtu.