Konkurs za upis studenata u školskoj 2022/2023. godini - produženi drugi rok

Kreirano: 19.09.2022. 08:55

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Obrazac za slanje teksta konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih i integrisanih studija u školskoj 2022/2023. godini u II produženom konkursnom roku

NAZIV FAKULTETA UČITELjSKI FAKULTET NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU SUBOTICA

Adresa: Subotica, Štrosmajerova 11.

Telefon: 024 624 444

Faks: 024 624 424

Studentska služba, telefon: 024 624 401

Žiro račun: 840-2112666-13

E-mail: office@magister.uns.ac.rs

Internet adresa: www.magister.uns.ac.rs

 

 1. Broj slobodnih mesta za upis studenata:

 

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

 

Na fakultet se može upisati ukupno _______ studenata, i to:

 

- _______ studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i

- _______ samofinansirajućih studenata

 

Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

 

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Školarina

za državljane Srbije (din.)

Školarina

za strance

(evra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 

Na fakultet se može upisati ukupno __27_____ studenata, i to:

 

- _3______ studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i

- _24______ samofinansirajućih studenata

 

Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

 

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Školarina

za državljane Srbije (din.)

Školarina

za strance

(evra)

Diplomirani učitelj

0

13

13

50.000

2300

Diplomirani vaspitač

2

(1+1**)

1

3

50.000

2300

Diplomirani komunikolog

 1**

0

1

50.000

2300

Vaspitač

0

 

10

10

50.000

2300

Ukupno

3

24

27

 

 

* Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, kvota koja je odobrena odlukom  Pokrajinske Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine

** Program afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom, kvota koja je odobrena odlukom Pokrajinske Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine

***Program afirmativne mere upisa državljana Republike Srbije koji su srednju školu završili u insotranstvu u školskoj 2021/22 godini, kvota koja je odobrena odlukom Pokrajinske Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine

 

 

INTEGRISANE STUDIJE

 

Na fakultet se može upisati ukupno _______ studenata, i to:

 

- _______ studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i

- _______ samofinansirajućih studenata

 

Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

 

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Školarina

za državljane Srbije (din.)

Školarina

za strance

(evra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

2. Uslovi konkurisanja:

 

a) Opšti uslovi: Pravo učešća na konkursu imaju lica sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

b) Posebni uslovi: Sa potvrdom Agencije za kvalifikacije (u daljem tekstu: Agencija) da je u toku postupak nostrifikacije strane srednjoškolske isprave, ili dokazom da je predat zahtev za nostrifikaciju, imalac strane srednjoškolske isprave može se prijaviti za upis u prvu godinu studija i u prvom upisnom roku uz obavezu dostavljanja rešenje Agencije o nostrifikaciji srednjoškolske isprave do početka nastave.

3.  Provera sposobnosti

 

a) Kandidati prijavljeni za upis na osnovne akademske studije - studijske programe Diplomirani vaspitač i Diplomirani učitelj polažu proveru govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti.

 

b) Kandidati prijavljeni za upis na osnovne akademske studije -  studijski program Diplomirani komunikolog polažu proveru kulture govora i komunikacionih sposobnosti.

Ovaj ispit je eliminacionog karaktera.

 

4.  Polaganje prijemnog ispita:

 

Za upis na osnovne akademske studije, na studijske programe Diplomirani učitelj, Diplomirani vaspitač, Diplomirani komunikolog i Vaspitač kandidati polažu prijemni ispit iz Mađarskog jezika i književnosti i Opšte informisanosti.

Prijemni ispit se polaže na mađarskom jeziku ili na jeziku koji je u službenoj upotrebi na teritoriji AP Vojvodine, na osnovu ličnog zahteva kandidata podnetog na obrascu izjave na kojem jeziku se polaže prijemni ispit.

 

 

 

5. Konkursni rokovi:

 

Drugi konkursni rok:

 • prijavljivanje kandidata 20. septembar 2022.
 • provera sposobnosti 21. septembar 2022.
 • polaganje prijemnog ispita 22. septembar 2022.
 • objavljivanje preliminarne rang liste 23. septembar 2022.
 • objavljivanje konačne rang liste 27. septembar 2022.
 • upis primljenih kandidata 28. septembar 2022.

 

 

6. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:

 

Kandidati podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose ili šalju elektronski fotokopije ovih dokumenata:

 • važeću ličnu kartu
 • svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;
 • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje ispita za proveru sposobnosti

 

7. Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa:

 

 • originalna svedočanstva i diploma;
 • dve fotografije formata 4,5× 3,5 cm;
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa
 • dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente

 

 

8. Novčane naknade:

 • za proveru sposobnosti 1000,00 din
 • za polaganje prijemnog ispita 4500,00 din
 • za upis 5000,00 din

 

9. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi:

 

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija na rang listi utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti prema merilima utvrđenim opštim aktom fakulteta, s tim da kandidat može steći ukupno najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom iz srednje škole podrazumeva se zbir svih prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2. Opšti uspeh iz srednje škole računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po ovom osnovu kandidat može steći najviše 40 bodova.

Na prijemnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova (30 bodova na testu iz Mađarskog jezika i književnosti i 30 bodova na testu iz Opšte informisanosti). Minimalan broj bodova na prijemnom ispitu potreban za upis je 14 na oba testa ukupno. Kandidat koji na prijemnom ispitu osvoji manje od 14 bodova, gubi pravo na rangiranje, odnosno gubi pravo upisa na fakultet.

Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji više od 50 bodova.

Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

 

Na istom stepenu studija student može biti upisan u prvu godinu studija u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta samo jedanput.

 

 

10. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled:

 

Kandidat može podneti prigovor na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prethodne provere sposobnosti, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu odnosno 36 sati od objavljivanja rezultata provere sposobnosti. Prigovor se podnosi komisiji za upis, na čiji predlog dekan donosi rešenje po prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora.

Prigovor na tačnost bodovanja testova na prijemnom ispitu, na mesto na rang listi  i ispravnost obavljanja prijemnog ispita kandidati mogu podneti 26.09..2022. od 9,00 do 10,00 časova. Kandidat koji podnosi prigovor na tačnost bodovanja svog testa ima pravo da prisustvuje komisijskom pregledu testa  26.09.2022. od 9,00 do 10,00 časova .

 

 

11. Upis stranih državljana:

 

Strani državljani mogu da se upišu na studijski program pod istim uslovima kao domaći državljani.

dodatna dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata

 • nostrifikovana diploma o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju
 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje
 • uplata školarine od 2.300,00 evra

 

12. Napomena:

 

- Učesnik konkursa koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole pokazao izuzetan uspeh na republičkom takmičenju koje organizuje nadležno ministarstvo (osvojio jedno od prva tri mesta) ili na međunarodnom takmičenju, ne polaže prijemni ispit iz tog nastavnog predmeta već mu se deo prijemnog ispita iz tog nastavnog predmeta vrednuje maksimalnim brojem bodova.

- Ovo pravo se ostvaruje po posebnom zahtevu koji se podnosi prilikom prijavljivanja za polaganje prijemnog ispita uz koji se prilaže odgovarajući dokaz.

- Lica sa posebnim potrebama mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim potrebama, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta.

Informaciju-zahtev o potrebi sa opisom načina polaganja kandidat je dužan da preda  prilikom prijave na konkurs tj. pre termina određenog za polaganje prijemnog ispita i/ili ispita za proveru sposobnosti.

 

 • kontakt telefoni za dobijanje informacija

 Studentska služba: 024 624 401

 

 

V.d. dekana

                                                                                 Prof. dr Josip Ivanović

 

Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa kako bi funkcionalnost društvenih mreža funkcionisala, kao i za analizu prometa na web-lokaciji. Pročitajte više na tasteru "Prikaži detalje".
Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa na sajtu.