Képzési struktúra

Létrehozva: 2019.08.14. 13:11

KÉPZÉSI STRUKTÚRA

PROJEKTOKTATÁS

 

ПРОГРАМ

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

 

РЕД. БР.

A TANTÁRGY NEVE

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Oktatók

Наставници

A tantárgy státusza

Статус предмета

KREDIT

ЕСПБ

Órák száma

Фонд часова

1.

A projektpedagógia elméleti alapjai

Doc.dr. Major Lenke 

Kötelező

 3

 15+15

2.

Tanulás, versengés, kooperáció

Doc.dr. Grabovac Beáta

 Kötelező

 3

  15+15

 3.

Online eszközök a projektpedagógiában

Doc.dr. Námesztovszki

Zsolt 

 

Kovács Cintia 

 Választható

 3

  15+15

 4.

Micro:bit eszközök a proejktpedagógiában

Doc.dr. Námesztovszki Zsolt

 

Kovács Cintia

 Választható

 3

  15+15

 5.

A projektmódszer lehetőségei  az anyanyelvi nevelésben

Prof.dr. Vukov Raffai Éva

 Választható

 3

  15+15

6.

Néprajzi tudásanyag az oktatásban a projektmódszer eszközeivel

Prof.dr. Raffai Judit

Választható

3

 15+15

7.

Irodalom és társművészetek projektpedagógiai megközelítésben

Doc.dr. Samu János

Választható

3

 15+15

8.

Projektpedagógia a környezetismereti témák feldolgozásában

Doc.dr. Horák Rita

Választható

3

 15+15

9.

Projektmódszerek a matematikaoktatásban

Prof. dr. Takács Márta

Választható

3

 15+15

10.

A

projektpedagógia

audio-vizuális

alapjai

Prof. dr. Farkas Róbert

Választható

3

 15+15

11.

Szabadidő-szervezés/Mozgásos játékok

Doc.dr. Halasi Szabolcs, Stajer Anita

Választható

3

15+15

 

 

Megjegyzés: a képzés teljesítéséhez legalább 6 tantárgyat kell választani és levizsgázni

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉPZÉSI STRUKTÚRA

PROJEKTOKTATÁS

 

ПРОГРАМ

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

 

Oktatási program: PROJEKTOKTATÁS

Az oktatás fajtája és szintje:

A tantárgy elnevezése: A PROJEKPEDAGÓGIA ELMÉLETI ALAPJAI

Oktató: Major T. Lenke

A tantárgy státusza: KÖTELEZŐ, 15+15

ECTS szám: 3

Feltétel: -

A tantárgy célja:

A projektpedagógiai szemlélet elméleti alapjainak megismerése. A pedagógiai gyakorlatban alkalmazható ismeretek megszerzése projektpedagógiai módszerekről, a pedagógiai projektben alkalmazható tanulásszervezési eljárásokról, a kulcskompetenciák lehetséges fejlesztéséről.

A tantárgy eredménye:

A hallgatók képessé válnak a saját szakterületüknek megfelelő témában a tanulóikkal különböző pedagógiai projekteket tervezni és megvalósítani a konkrét tanulási folyamatokban.

A tantárgy tartalma:

A projektmódszer alkalmazásának története

A pedagógiai projekt jellemzői

Projekttípusok

Projektek a pedagógia tudományrendszerében

A pedagógiai projekt

A projekttervezés lépései

A projektek értékelése

Szakirodalom:

Kötelező

Hunya Márta (2009): Projektmódszer a 21. században I. Új pedagógiai szemle, 59 (11), 75-96. Forrás: http://bit.ly/2XVKXtf

M. Nádasi Mária (2010): A projektoktatás elmélete és gyakorlata. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest. Forrás: http://bit.ly/2M5f4Mi

Verók Attila, Vincze Beatrix (2011): Projektmunka. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. Forrás: http://bit.ly/2xVoYbm

Ajánlott

Hortobágyi Katalin (2002): Projekt kézikönyv. Válogatás a hazai és külföldi projekt-irodalomból. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest.

Az aktív oktatás óraszáma:

Többi óra

Előadások

Gyakorlatok

Az oktatás más formái

Tanulmányi kutatómunka

15

15

0

0

0

Az oktatás kivitelezésének módszerei:

Előadások, diszkussziók, a hallgatók egyéni, páros és csoportmunkája

A tudás osztályozása (maximális pontszám: 100)

Vizsga előtti kötelezettség:

Pontszám:

Záróvizsga:

Pontszám:

aktivitások az előadások folyamán

15

szóbeli vizsga

50

aktivitások a gyakorlatok folyamán

15

 

 

írásbeli munka kidolgozása

20

 

 

 

 

 

Oktatási program: PROJEKTOKTATÁS

Az oktatás fajtája és szintje:

A tantárgy elnevezése: TANULÁS, VERSENGÉS, KOOPERÁCIÓ

Oktató: doc. dr. Grabovac Beáta

A tantárgy státusza: KÖTELEZŐ, 15+15

ECTS szám: 3

Feltétel: -

A tantárgy célja:

A tantárgy három központi fogalom köré épül, amelyek a tanulás, az együttműködés és a versengés. A hallgatók ezeknek az elméleti meghatározásaival, fajtáival és a különböző csoportfolyamatokkal ismerkednek meg. Továbbá a tanuláshoz kapcsolódó különböző fogalmakkal és folyamatokkal, a gondolkodási készségekkel, az önbecsülés és énkép jelentésével, a hatékony tanulás és tanítás mozzanataival. Elsajátítják azt, hogy a gyakorlatban hogyan lehet együttműködésre nevelni, megtanulják, hogy a versenyhelyzet kialakítása mihez vezet egy osztályban, csoportban.

A tantárgy eredménye:

A hallgatók a tantárgy lehallgatása után képesek lesznek saját és mások tanulási folyamatait tudatosan tervezni és irányítani, különböző stratégiákat választani és alkalmazni a minél jobb eredmény elérése érdekében. Ismerni fogják a kooperációra nevelés lehetséges útjait egy csoportban, osztályban és a versengő magatartáshoz kapcsolódó tényezőket is. El tudják majd magyarázni, hogy hogyan válik egy közösség hatékony csoporttá és képesek lesznek osztályokat elemezni csoportműködés, -folyamatok és csoportdinamikai tényezők alapján.

A tantárgy tartalma:

Elméleti rész:

Ismerkedés a tanulás elméleti meghatatározásaival, a tanuláshoz kapcsolódó egyéni különbségekkel és a sikeres tanuláshoz köthető fogalmakkal. Együttműködés és versengés, mint csoporton belüli működési elvek – elmélet, kutatás, gyakorlat. Versengés és egyéni különbségek. Csoportfejlődés, csoportfajták, motiváció a csoportban.

Gyakorlatok:

Kooperatív tanulás, csoportfajták, az osztályközösség és a szociális készségek fejlesztése. Együttműködésre nevelés. Szociometria. Ismerkedés kérdőívekkel, különböző pszichológiai mérőeszközökkel és módszerekkel, amelyekkel a tanulási stratégiák mérhetőek és fejleszthető az együttműködés.

Szakirodalom:

Mérei, F. (2006). Közösségek rejtett hálózata. Budapest: Osiris

Mészáros, A. (2004). Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Budapest: Elte Eötvös Kiadó

Fisher, R. (2000). Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanultni? Budapest: Műszaki Könyvkiadó

Kagan, S., Kagan, M. (2009). Kooperatív tanulás. Kagan Publishing, Önkonet Kft

Az aktív oktatás óraszáma:

Többi óra

Előadások

Gyakorlatok

Az oktatás más formái

Tanulmányi kutatómunka

1 (15)

1 (15)

0

0

0

Az oktatás kivitelezésének módszerei:

Előadás, prezentációk, egyéni és csoportos munka.

A tudás osztályozása (maximális pontszám: 100)

Vizsga előtti kötelezettség:

Pontszám:

Záróvizsga:

Pontszám:

aktivitások az előadások folyamán

20

szóbeli vizsga

60

aktivitások a gyakorlatok folyamán

20

 

 

írásbeli munka kidolgozása

 

 

 

 

 

Oktatási programok: PROJEKTOKTATÁS

Az oktatás fajtája és szintje:

A tantárgy elnevezése: ONLINE ESZKÖZÖK A PROJEKTPEDAGÓGIÁBAN

Oktató: Námesztovszki B. Zsolt, Kovács Á. Cintia

A tantárgy státusza: VÁLASZTHATÓ, 1. szemeszter, 15+15

ECTS szám: 3

Feltétel: -

A tantárgy célja:

A tantárgy célja, hogy lehetővé tegye a hallgatók számára, hogy olyan oktatásinformatikai tudást szerezzenek, amelyek nagyban segítik az online térben megvalósuló projektmunkát.

A tantárgy eredménye:

A hallgatók készenállnak arra, hogy a tanítás során készségszintűen használják az online eszközöket.

A tantárgy tartalma:

Elméleti oktatás: Bevezetés, Online projektpedagógiával kapcsolatos alapfogalmak, Online környezetek, Online projektpedagóia, Információs és kommunikációs technológiai műveltség, Digitális kompetencia, Kollaboratív tanulás, Digitális történetmesélés, Dizájnalapú tanulás, Gamifikáció, Mobiltanulás.

Gyakorlatok:

Kollaborativitás: Fájltárolás és -menedzsment: Google Drive

kérdőív: Google kérdőív

jegyzetelés: Google Dokumentum

prezentáció: Google Prezentáció

gondolattérkép: Popplet

Szavazás, vita, érvek: Doodle, Tricider, Power League

Naplók, reflexiók, faliújság: TeamUp, Reflex, Linoit

Linkgyűjtő: Pearltrees

Online tesztek: Redmenta, Socrative, Kahoot

Szakirodalom:

Makádi Mariann (2019): Az online projektpedagógiával kapcsolatos alapfogalmak kislexikona. URL: http://bit.do/alapfogalmak

Csordás Ildikó és mtsai. (2014): IKT műhely URL: http://bit.do/muhely

 

Az aktív oktatás óraszáma:

Többi óra

Előadások

Gyakorlatok

Az oktatás más formái

Tanulmányi kutatómunka

1 (15)

1 (15)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Az oktatás kivitelezésének módszerei:

Előadás, diákok gyakorlati munkája.

A tudás osztályozása (maximális pontszám: 100)

Vizsga előtti kötelezettség:

Pontszám:

Záróvizsga:

Pontszám:

aktivitások az előadások folyamán

10

szóbeli vizsga

30

aktivitások a gyakorlatok folyamán

10

 

 

beadandó munkák

50

 

 

 

 

 

 

Oktatási programok: PROJEKTOKTATÁS

Az oktatás fajtája és szintje:

A tantárgy elnevezése: MICRO:BIT ESZKÖZÖK A PROEJKTPEDAGÓGIÁBAN

Oktató: Námesztovszki B. Zsolt, Kovács Á. Cintia

A tantárgy státusza: VÁLASZTHATÓ, 1. szemeszter, 15+15

ECTS szám: 3

Feltétel: -

A tantárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a micro:bit eszközök alkalmazásával és programozásával, valamint a kiegészítőivel és olyan multidiszciplináris projekteket készítsenek elő, amely fejleszti a digitális kompetenciákat, a kreatív problémamegoldást, a kollaborációt, valamint a kommunikációt egy csapaton belül.

A tantárgy eredménye:

A hallgatók alkalmassak legyenek arra, hogy a megszerzett tudás alkalmazásával új környezetekben, új projekteket dolgozzanak ki.

A tantárgy tartalma:

Elméleti oktatás:

A micro:bit eszköz bemutatása

A micro:bit eszköz felhasználása a projektpedagógiában

A micro:bit eszköz alkalmazhatósága a szerbiai tanterv keretein belül

Konkrét projektek bemutatása

Gyakorlatok:

Micro:bit alapok és a kijelző programozása

Kimenetek (LED) és változók

Fényerő beállításai és hőmérséklet

Ciklusok és a kijelző LED-ek felkapcsolása

Mic:Robi (BBC micro:bit vezérelt) oktató robot

Konkrét projektek elkészítése

Szakirodalom:

Námesztovszki Zsolt (2018): micro:bit alapok

Abonyi-Tóth Andor (2018): Programozzunk micro:biteket!

Boros Orsolya: A programozás oktatása az általános iskola alsó tagozatában micro:bit segítségével

A Micro:Robi (BBC micro:bit vezérelt) oktató robot kézikönyve (forrás: Vígvári Rendszerház) személyi számítógép

Az aktív oktatás óraszáma:

Többi óra

Előadások

Gyakorlatok

Az oktatás más formái

Tanulmányi kutatómunka

1 (15)

1 (15)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Az oktatás kivitelezésének módszerei:

Előadás, diákok gyakorlati munkája.

A tudás osztályozása (maximális pontszám: 100)

Vizsga előtti kötelezettség:

Pontszám:

Záróvizsga:

Pontszám:

aktivitások az előadások folyamán

5

szóbeli vizsga

30

aktivitások a gyakorlatok folyamán

5

 

 

kollokvium

30

 

 

beadandó munkák

30

 

 

 

 

Oktatási program: Projektpedagógia

Az oktatás fajtája és szintje:

A tantárgy elnevezése: A PROJEKTMÓDSZER LEHETŐSÉGEI  AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN

Oktató: Prof dr. Vukov Raffai Éva

A tantárgy státusza: VÁLASZTHATÓ, 1. szemeszter, 1+1

ECTS szám: 3

Feltétel: -

A tantárgy célja:

A projektpedagógia lehetőségeinek feltárása az anyanyelvi nevelésben. A komplexitásnak mint szemléletmódnak megismerése.

A tantárgy eredménye:

A projektmódszer eszközeinek, elveinek alkalmazási készsége az anyanyelvi nevelésben. Témák komplex feldolgozása az anyanyelvi nevelésen belül és multidiszciplináris megközelítésben.

A tantárgy tartalma:

Előadás

A nyelvi, irodalmi, szövegértési témák mint komplex témák. Kísérlet, kutatás, kooperatív tanulás az anyanyelvi nevelésben. Heurisztikus módszerek. Multidiszciplináris projekt az anyanyelvi nevelésben. A projektmódszer nyelvi vonatkozásai: vita, kiselőadás, vázlat. A szöveg, a nyelvi megformáltság a matematikában, a társadalomismeretben és a természetismeretben.

Gyakorlat

Témák projekmódszerrel történő feldolgozása: irodalom, nyelvtan, szövegalkotás. Kutatás az anyanyelvórán. Egy-egy téma (pl. alma, város-falu, játék stb.) komplex módon való feldolgozása az anyanyelvi nevelésen belül és multidiszciplináris megközelítésben.

Szakirodalom:

 Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv. Iskolafejlesztési Alapítvány. Budapest. 1991, 2002

Korányi Margit: “Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál. A pedagógiai project 1. Nyelv és Tudomány. 2012. https://www.nyest.hu/hirek/egyetlen-gramm-tapasztalat-tobbet-er-egy-tonna-teorianal

Heltai János Imre: A szociolingvisztikai szemlélet projektalapó formálása a középiskolában.Anyanyelv-pedagógia http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=436

 

Az aktív oktatás óraszáma:

Többi óra

Előadások

Gyakorlatok

Az oktatás más formái

Tanulmányi kutatómunka

1 (15)

1 (15)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Az oktatás kivitelezésének módszerei:

Előadás, prezentáció, önálló hallgatói munka, vita, konzultáció

A tudás osztályozása (maximális pontszám: 100)

Vizsga előtti kötelezettség:

Pontszám:

Záróvizsga:

Pontszám:

aktivitások az előadások folyamán

10

szóbeli vizsga

50

aktivitások a gyakorlatok folyamán

20

 

 

írásbeli munka kidolgozása

20

 

 

 

 

Oktatási program: Projektpedagógia

Az oktatás fajtája és szintje:

A tantárgy elnevezése: NÉPRAJZI TUDÁSANYAG AZ OKTATÁSBAN A PROJEKTMÓDSZER ESZKÖZEIVEL

Oktató: Prof dr. Raffai Judit

A tantárgy státusza: VÁLASZTHATÓ, 1. szemeszter, 1+1

ECTS szám: 3

Feltétel: -

A tantárgy célja:

A tantárgy célja a projektpedagógia lehetőségeinek feltárása a néprajzi tudásanyag oktatásba való integrálódásán keresztül. Az elmélet és a gyakorlat, a kutatási eredmények és az oktatás, a néprajz és a projektpedagógia összekapcsolását hangsúlyozza és egy téma komplex módon való áttekintését próbálja elérni. Fontos feladatnak tartja a pontos, nemzetközi és helyi adatokon is alapuló tudományos kutatások eredményeinek az oktatásba való bekerülését, illetve a népi kultúra és a projektpedagógia komplexitásnak, mint szemléletmódnak megismerését.. A tantárgy ezt a gondolkodásmódot próbálja a hallgatókban is kialakítani, illetve konkrét gyakorlati ismeretek elsajátításával segíteni.

A tantárgy eredménye:

A hallgatók megismerkednek projektmódszer eszközei segítségével a népi kultúra komplexitásával, illetve az oktatásba való integrálódásának a módjával. illetve konkrét gyakorlati ismeretek elsajátításával megtanulják ezt az oktatásba alkalmazni.

A tantárgy tartalma:

Előadás

A néprajz alapfogalmai. A népi kultúra komplexitása. Mi mivel függ össze a népi kultúrában? A néprajz tanításának lehetőségei a projektpedagógia eszközeivel. Források a néprajzi projekt készítéséhez. Kísérlet, kutatás, adatgyűjtés. A tárgyi néprajz és projektpedagógia. Társadalomnéprajz és projektpedagógia. Folklór és projektpedagógia. Ünnep és projektpedagógia. Népmese és projektpedagógia. Gyermekjáték és projektpedagógia.. Muzeológia, múzeumpedagógia. A kiállítás, mint projekt. Az ünnep, mint projekt..

Gyakorlat

Néprajzi témák projektmódszerrel történő feldolgozása multidiszciplináris megközelítésben.

Szakirodalom:

Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv. Iskolafejlesztési Alapítvány. Budapest. 1991, 2002

Bereczki Ibolya és Sághi Ilona (szerk.): Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni! Projektmódszer a múzeumpedagógiában Oktatási segédanyag Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központ Szentendre 2009 http://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20130613/szt60_muzeumiskola_1.pdf

Az aktív oktatás óraszáma:

Többi óra

Előadások

Gyakorlatok

Az oktatás más formái

Tanulmányi kutatómunka

1 (15)

1 (15)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Az oktatás kivitelezésének módszerei:

Előadás, prezentáció, önálló hallgatói munka, vita, konzultáció

A tudás osztályozása (maximális pontszám: 100)

Vizsga előtti kötelezettség:

Pontszám:

Záróvizsga:

Pontszám:

aktivitások az előadások folyamán

10

szóbeli vizsga

50

aktivitások a gyakorlatok folyamán

20

 

 

írásbeli munka kidolgozása

20

 

 

 

 

 

Oktatási program: Projektoktatás

Az oktatás fajtája és szintje:

A tantárgy elnevezése: IRODALOM ÉS TÁRSMŰVÉSZETEK PROJEKTPEDAGÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

Oktató: Doc.dr. Samu János

A tantárgy státusza: VÁLASZTHATÓ, 15+15

ECTS szám: 3

Feltétel: -

A tantárgy célja:

Megismertetni a projektalapú tanulásszervezés alapjait és előnyeit, különös tekintettel az irodalmi, művészeti témákat érintő oktatásra vonatkozólag. Elsajátítatni az esztétikai értelemben vett üzenet dekódolásának interdiszciplináris megközelítését és annak projektpedagógiai alkalmazhatóságát.

A tantárgy eredménye:

A hallgató természetesnek veszi a projektalapú pedagógiai attitűdöt, ismeri annak lehetőségeit, bevethetőségét az irodalom és irodalommal érintkező művészeti ágak intézményes illetve intézményen kívüli oktatásában.

A tantárgy tartalma:

A projekt fogalma és a fogalom kiterjedése. Irodalom és irodalomtudomány. Interdiszciplinaritás a művészetfilozófiában. Az irodalomtudományi paradigmák premisszáinak kritikai olvasata az oktatásmódszertani konzekvenciák felől. Az irodalom zenéje, a zene irodalma. Az irodalom (mozgó)képei, a (mozgó)képek irodalmisága. Játék-irodalom. Irodalmi architektúrák

Szakirodalom:

Bókay Antal: Bevezetés az irodalomtudományba. Budapest: Osiris, 2006.

Blaskó Ágnes Margitházi Beja (szerk.): Vizuális kommunikáció – Szöveggyűjtemény. Budapest: Typotex, 2010.

Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv. Budapest: Korona Kiadó, 2005.

Gelencsér Gábor (szerk.): Mozgóképkultúra és médiaismeret – Szöveggyűjtemény.

http://mek.oszk.hu/00100/00125/html/index.htm

Vilém Flusser: Iskolánk. https://utotortenetek.wordpress.com/2013/01/29/iskolank/

 

Az aktív oktatás óraszáma:

Többi óra

Előadások

Gyakorlatok

Az oktatás más formái

Tanulmányi kutatómunka

1 (15)

1 (15)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Az oktatás kivitelezésének módszerei:

 

A tudás osztályozása (maximális pontszám: 100)

Vizsga előtti kötelezettség:

Pontszám:

Záróvizsga:

Pontszám:

aktivitások az előadások folyamán

15

szóbeli vizsga

50

aktivitások a gyakorlatok folyamán

25

 

 

írásbeli munka kidolgozása

10

 

 

 

 

 

Oktatási program: Projektoktatás

Az oktatás fajtája és szintje:

A tantárgy elnevezése: PROJEKTPEDAGÓGIA A KÖRNYEZETISMERETI TÉMÁK FELDOLGOZÁSÁBAN

Oktató: Doc.dr. Horák Rita

A tantárgy státusza: VÁLASZTHATÓ, 15+15

ECTS szám: 3

Feltétel: -

A tantárgy célja:

A tantárgy célja felkészíteni a tanítókat a projektpedagógiai oktatásra a környezetismereti tantárgy keretien belül.

A tantárgy eredménye:

A kurzus végére a tanítónak/hallgatónak ismernie kell a projektpedagógiai oktatás lehetőségeit a környezeti tartalmak oktatásával kapcsolatban és az elméleti alapok elsajátítása mellett gyakorlatban is tudnia kell ilyen tartalmakat megvalósítani (szeminiárimi dolgozat elkészítése)

A tantárgy tartalma:

A projektoktoktatás fogalma és jelentősége az oktatásban. A projektoktatás lehetőségei a környezeti tartalmak feldolgozásakor. A projektoktatás jellemzői és sajátosságai. A projektoktatás előnyei és nehézségei. A tanulók és  pedagógus szerepe a környezeti tartamakkal kapcsolatos projektek megvalósításakor. A projektmódszer alkalmazásnak lépései. Közös projekt elkészítése a gyakorlati órákon adott témára. Önálló projektmunka elkészítése szemniáriumi dologzat fomájában szabadon választott témára. A szemináriumi dolgozat elemzése.

Szakirodalom:

Hegedűs Gábor, Lesku Katalin 2005: Projektpedagógia-projektmódszer V., Kecskemét, Kecskeméti Tanítóképző Főiskola

Lesku Katalin 2006: Projektpedagógia-Projektmódszerek VI. ,Kecskemét: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola.

Hegedűs Gábor 2006: Projektpedagógia-Projektmódszerek VII.,Kecskemét: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola.

Hegedűs Gábor, Poór Zoltán 2007: Projektpedagógia-Projektmódszerek VIII.-IX.,Kecskemét, Kecskeméti Tanítóképző Főiskola.

Hegedűs Gábor, Lesku Katalin: Projektpedagógia-Projektmódszerek X. ,Kecskemét: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola.

Asztalos Anita  2010: A projektpedagógia alkalmazása az általános iskolában: diplomamunka.

Honfi Anita, Komlódi Nóra 2010: Projektpedagógia : "Vezérfonal": Budapest : Műszaki Kiadó.

M. Nádasi Mária 2003: Projektoktatás: elmélet és gyakorlat. Budapest: Gondolat Kiadó Kör.

Pálfi Sándor 2010: A magyar óvodai projektpedagógia elméleti alapjai: Debreceni Egyetemi Kiadó.

Verók Attila – Vincze Beatrix 2011: A projektmódszer elmélete és gyakorlata file:///D:/Privat/0005_41_projektmunka_pdf.pdf

Ajánlott:

Barabási Tünde, Demény Piroska, Stark Gabriella (2012): Gyakorlatközelben- A projektmódszer óvodai alkalmazása.  Kolozsvár: Ábel kiadó

Hunya Márta (2009): Projektmódszer a 21. században I. Új pedagógiai szemle, 59 (11), 75‒96.

Kovátsné Németh Mária (2006): Fenntartható oktatás és projektpedagógia. Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00107/2006-10-mu-Kovatsne-Fenntarthato.html 2019. 06. 05.

Verók Attila és Vincze Beatrix (2011): A projektmódszer elmélete és gyakorlata. Eger.

Az aktív oktatás óraszáma:

Többi óra

Előadások

Gyakorlatok

Az oktatás más formái

Tanulmányi kutatómunka

1 (15)

1 (15)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Az oktatás kivitelezésének módszerei: Előadás, megbeszélés

A tudás osztályozása (maximális pontszám: 100)

Vizsga előtti kötelezettség:

Pontszám:

Záróvizsga:

Pontszám:

aktivitások az előadások folyamán

10

szóbeli vizsga

60

aktivitások a gyakorlatok folyamán

10

 

 

írásbeli munka kidolgozása

20

 

 

 

 

Oktatási program: Projektoktatás

Az oktatás fajtája és szintje:

A tantárgy elnevezése: PROJEKTMÓDSZEREK A MATEMATIKAOKTATÁSBAN

Oktató: Prof.dr. Takács Márta

A tantárgy státusza: VÁLASZTHATÓ, 15+15

ECTS szám: 3

Feltétel: -

A tantárgy célja, hogy a hallgatót felkészítse a matematikaoktatásban alkalmazható projektalapú feladatok kidolgozására, és a későbbiekben, a gyakorlatban, a tanulóknak kiadott projektfeladatok megoldásának lebonyolítására. További cél, hogy a hallgató komplex, a mindennapi életből származó matematikai problémafelvetéseket felismerje és azok módszertani kidolgozását elsajátítsa.  Cél továbbá, hogy a téma; a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, feladatok meghatározása, a munka-menet és az eredmények megtervezése, az eredmények prezentálása több más tárgyhoz (természettudományi, környezetismereti, művészeti tárgyakhoz) kapcsolódóan valósuljon meg. 

A tantárgy eredménye: A hallgató a kurzus lezárása után képes lesz komplex, a mindennapi életből származó matematikai problémafelvetések és témák megválasztására, és azok projektalapú módszertani kidolgozására a tanmenetben, különböző életkorú diákok számára és különböző matematikai témakörök tekintetében. A hallgató betekintést nyer a tantárgyközi pedagógia alapjaiba, hogy a feladatok megválasztásakor komplexebb környezetből választhasson a matematikával kapcsolatos feladatokat.

A tantárgy tartalma:

Előadástémák és gyakorlati feladatok

Tantárgyközi módszertan és projektalapú oktatás

Problémafelvetések lehetősége különböző életkorú tanulócsoportoknál

Általános projektmódszertani lépések matematikai feladatok esetében

Mennyiségtan oktatá

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.