Erasmus+ - Otvoren konkurs za prijavu studenata UNSa za Erazmus+ odlaznu mobilnost u svrhu obavljanje prakse /avgust-septembar 2022

Létrehozva: 2022.08.24. 10:45

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA

ERAZMUS+ KA103 STIPENDIJA ZA STRUČNE STUDENTSKE PRAKSE

ODLAZNA MOBILNOST STUDENATA UNIVERZITETA U NOVOM SADU

PREMA EU/PROGRAMSKIM ZEMLjAMA

Univerzitet u Novom Sadu raspisuje jedinstveni Javni poziv za prijavu STUDENATA UNS-a za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta u Novom Sadu prema Erazmus+ programskim zemljama, a u svrhu realizacije studentske prakse tokom akademske 2022/2023. godine (napomena: sve prakse se moraju realizovati najkasnije do 15. maja 2023. godine).

Univerzitetu u Novom Sadu na raspolaganju je oko 30 stipendija za Erazmus+ studentske prakse u trajanju od 2-3 meseca.

Studenti svih fakulteta UNS-a sami, i uz konsultacije sa svojim Erazmus+ akademskim koordinatorima, pronalaze akademskog partnera (univerzitet) ili neakademskog partnera (na primer, kompaniju ili organizaciju iz struke) iz EU/programske zemalje, koji nude mogućnost Erazmus+ prakse.

TRAJANjE JAVNOG POZIVA (KONKURSA): 22. avgust 2022. - 30. septembar 2022.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA: petak, 30. septembar 2022. do 23.59 časova

PROCES PRIJAVLjIVANjA

 • Pročitati opšte informacije Javnog poziva i upoznati se sa dokumentacijom potrebnom za prijavu
 • Utvrditi kvalifikovanost za prijavljivanje (obavezna saglasnost matičnog fakulteta za predloženu praksu – potpisan predlog Erazmus+ ugovora o praksi)
 • Pročitati Pravilnik UNS-a i upoznati se sa kriterijumima za bodovanje i rangiranje
 • Pripremiti kompletnu dokumentaciju i dostaviti prijavu Erazmus+ koordinatoru članice UNS-a

KOME SE ŠALjE PRIJAVA:

Prijava (dokumenta u pdf-u) šalje se Erazmus+ administrativnom koordinatoru članice UNS-a na kojem kandidat studira:

 1. Medicinski fakultet: dubravka.klajic@mf.uns.ac.rs
 2. Fakultet tehničkih nauka: iro.ftn@uns.ac.rs
 3. Prirodno-matematički fakultet: erasmus@pmf.uns.ac.rs
 4. Akademija umetnosti: akademijaumetnostinovisad@gmail.com
 5. Filozofski fakultet: erasmus@ff.uns.ac.rs
 6. Poljoprivredni fakultet: dragana.krajinovic@polj.uns.ac.rs
 7. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja: bojana.harison@uns.ac.rs  
 8. Pravni fakultet: B.Tubic@pf.uns.ac.rs
 9. Pedagoški fakultet:  suboticmladen16@gmail.com
 10. Građevinski fakultet u Subotici: vojnicmartina@gmail.com
 11. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu: visnjamihajlovic@uns.ac.rs
 12. Ekonomski fakultet u Subotici: medjunarodna@ef.uns.ac.rs i gorana.franciskovic@gmail.com
 13. Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici: beagrabovac@gmail.com, takacs.marta@magister.uns.ac.rs
 14. Tehnološki fakultet: prodekan.nauka.tf@uns.ac.rs i ivana.radujko@gmail.com

Prijava se sastoji od obavezne i opcione dokumentacije, naznačene u spisku za kategoriju: studenti.

Kandidat može da podnese samo jednu prijavu za studentsku praksu za samo jednu instituciju primaoca. Svim kandidatima se skreće pažnja da neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

VAŽNA NAPOMENA: Konačnu odluku o Erazmus+ stipendistima donosi Erazmus+ komisija Univerziteta u Novom Sadu tek nakon prethodne saglasnosti dobijene od strane institucije-primaoca.

PERIOD REALIZACIJE MOBILNOSTI:

AKADEMSKA 2022/2023. GODINA (ZAVRŠETAK MOBILNOSTI NAJKASNIJE DO 15. MAJA 2023.)

Sve mobilnosti se moraju završiti u sklopu trajanja KA103 projekta mobilnosti.

PREDVIĐENO TRAJANjE MOBILNOSTI: najmanje 2 MESECA, najviše 3 MESECA

Realizacija studentskih mobilnosti u svrhu obavljanja prakse:

Mogućnost prakse na neakademskom partneru (npr. kompaniji), otvorena je za sve oblasti ukoliko kandidat pronađe zainteresovanog partnera kod kojeg realizacija dvomesečne/tromesečne prakse može biti priznata na njegovom/njenom matičnom fakultetu. Kandidat mora da dostavi dokumenta adekvatna za ovakvu vrstu mobilnosti, uključujući i predlog Erazmus+ ugovora o praksi potvrđen od strane kompanije i prihvaćen od strane fakulteta, kao i predpozivno pismo od strane institucije-primaoca.

PRAVILNIK o učešću UNS-a u Erazmus+ projektima mobilnosti (bodovanje i rangiranje)

Pravilnik o učešću Univerziteta u Novom Sadu u Erazmus+ projektima mobilnosti

PRAVILNIK UNS-a koji reguliše akademsko priznavanje perioda mobilnosti

Studenti koji se prijavljuju na mobilnost treba da obezbede minimalni broj ESPB prilikom izrade ugovora o učenju da bi bili kvalifikovani za prijavljivanje za Erazmus+ mobilnost.

Pravilnik o mobilnosti studenata i akademskom priznavanju perioda mobilnosti

IZNOSI ERAZMUS+ STIPENDIJA PO ZEMLjAMA

STUDENTI

 

Zemlja primalac

Iznos po mesecu (EUR)

GRUPA 1
Programske zemlje sa višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, UK, Lihtenštajn, Norveška

520

GRUPA 2
Programske zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal

520

GRUPA 3
Programske zemlje sa nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija,Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska, Srbija

470

Za mobilnosti radi obavljanja stručne prakse, student ima pravo na dodatna sredstva za individualnu podršku od 100 evra mesečno.

 

Napomena:

U slučaju mobilnosti radi obavljanja stručne prakse student ima pravo na dodatna sredstva za individualnu podršku od 100 evra mesečno, nezavisno od toga da li se nalazi u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju. Međutim, ukoliko student odlazi na mobilnost radi obavljanja stručne prakse, a nalazi se u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, isti ima pravo na dodatak koji je veći – dakle 200 evra mesečno. Dve vrste dodataka su međusobno isključive, tako da nije moguće dobiti obe vrste dodatnih sredstava.

ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ KA103. Odabrani kandidati su u obavezi da sami obezbede adekvatno međunarodno putničko zdravstveno osiguranje u osiguravajućem društvu po sopstvenom izboru.
 

MOGUĆNOST APLICIRANjA ZA DODATNA SREDSTVA ZA MOBILNOST

 • DOKAZIVANjE NEPOVOLjNOG SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA
 • DOKAZIVANjE STATUSA OSOBE SA INVALIDITETOM

DOKAZIVANjE NEPOVOLjNOG SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA

Studenti koji budu odabrani za projekte mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između programskih zemalja (KA103), a koji su u nepovoljnom ekonomskom položaju mogu da ostvare pravo na dodatna sredstva za individualnu podršku u iznosu od 200 evra mesečno ukoliko ispunjavaju sledeći kriterijum projekta KA103 projekat (2020-1-RS01-KA103-065048):

 • Da ukupni mesečni prihodi u celom domaćinstvu na prelaze iznos od dve prosečne neto zarade (plate) – 118.439,33 dinara.* (stipendiranje iz drugog KA103 projekta 2020-1-RS01-KA103-065048)

*Iznos je utvrđen na osnovu prosečne neto zarade za period januar – jun 2020. godine, u iznosu od  59.219,67 dinara, objavljen na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Biće primenjivan tokom celog trajanja projekata koji su odobreni 2020. godine za potrebe procene socio-ekonomskog položaja studenata koji učestvuju u aktivnostima Erazmus+ mobilnosti i fiksiran do isteka projektnih aktivnosti (generacija 2020-2022 KA103 projekta)

Kao dokaz nepovoljnog socio-ekonomskog položaja student je dužan da dostavi:

 • Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva, u periodu od 6 i/ili 12 meseci koje prethode raspisivanju konkursa, a koje izdaje opština na kojoj je prijavljena adresa prebivališta studenta navedena na ličnoj karti ili drugom dokumentu koji izdaje nadležni organ (Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije), a koji svedoči o adresi prebivališta studenta;
 • Svojeručno potpisanu izjavu Izjava o socio-ekonomskom statusu
 • Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu, odnosno drugi dokument MUP-a, za strane državljane, kojim se dokazuje mesto prebivališta i drugi lični podaci;

Ukoliko postoji sumnja na pokušaj manipulacije utvrđivanja nepovoljnog položaja studenta, Univerzitet u Novom Sadu može tražiti dodatnu dokumentaciju i sprovesti proveru sa nadležnim organima. Ukoliko je nakon provere dokumentacije utvrđena netačnost ili neistinitost dostavljenih informacija, Univerzitet u Novom Sadu i Fondacija Tempus zadržavaju pravo da zahtevaju povraćaj sredstava dodeljenih studentu.

Ukoliko kandidat ne dostavi sva tri gorenavedena dokumenta u toku trajanja konkursa (Uverenje, Izjavu, Fotokopiju LK), dokazivanje nepovoljnog socio-ekonomskog statusa neće biti potpuno i neće ući u razmatranje.

DOKAZIVANjE STATUSA OSOBE SA INVALIDITETOM:
U programskom vodiču, na 46. strani, osoba sa invaliditetom se definiše na sledeći način:

A person with special needs is a potential participant whose individual physical, mental or health-related conditions such that his/her participation in the project / mobility Action would not be possible without extra financial support“.

Osobe sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem kao i lica u njihovoj pratnji mogu da ostvare pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova koje su imali tokom perioda mobilnosti, podnošenjem dodatne dokumentacije i to:

 • Obrazac za izdvajanje dodatnih sredstava za mobilnost učesnika sa posebnim potrebama u Erazmus+ projektima mobilnosti u visokom obrazovanju - dostavlja se u momentu prijavljivanja učesnika na konkurs

Obrazac - osobe sa invaliditetom

 • Jedan od sledećih dokumenata kojima se dokazuje invaliditet ili telesno oštećenje učesnika: rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja, rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć, mišljenje Interresorne komisije – dostavlja se u momentu prijavljivanja učesnika na konkurs;
 • Račune za stvarno nastale troškove, sa naznačenim opisom usluge/robe, iznosom, valutom, datumom računa, kao i dokaz o plaćanju- dostavljaju se nakon odobrene i realizovane mobilnosti;

*Medicinsku dokumentaciju iz prethodnog stava mora izdati nadležna zdravstvena institucija i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se na osnovu lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način invaliditet/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje kandidata.

MOGUĆNOST ZA NEDAVNO SVRŠENE STUDENTE DA IDU NA STRUČNE PRAKSE

Praksa mora biti obavljena najkasnije godinu dana posle završenih studija, dok učesnici mobilnosti moraju imati status studenata u fazi prijavljivanja za ovaj tip mobilnosti.

ONLAJN JEZIČKA PODRŠKA (Online Linguistic support - OLS) – EU Academy

Onlajn jezička podrška (OLS), koja od 1. jula 2022. godine postoji pod nazivom EU Academy, je portal za testiranje jezičkih sposobnosti odabranih studenata za Erazmus+ mobilnost u svrhu studiranja ili stručne prakse na partnerskim univerzitetima iz programskih zemalja i za pohađanje kursa jezika tokom perioda mobilnosti. Onlajn jezička podrška se primenjuje samo na mobilnosti za koje je glavni nastavni ili radni jezik trenutno dostupan na platformi. Ukoliko se mobilnost odvija na maternjem jeziku kandidata, kandidati nisu u obavezi da se testiraju niti da pohađaju kurs maternjeg jezika kao izvorni govornici. Međutim, izvorni govornici će raditi testiranje i pohađati kurs za neki drugi strani jezik, npr. engleski jezik. Kontakt za onlajn jezičku podršku je Kancelarija za međunarodnu saradnju Rektorata koja će kandidatima poslati imejl sa uputstvom za testiranje jezičkih sposobnosti i za kurs jezika. Odabrani studenti će obaveštenje dobiti pre odlaska na mobilnost a obavezan je samo test pre mobilnosti koji mora da se uradi najkasnije do početka mobilnosti. Detaljnije informacije se nalaze na samoj platformi.

***

Za akademska pitanja u vezi sa Javnim pozivom, obratiti se odgovarajućem Erazmus+ koordinatoru na nivou Članice UNS-a.

Erazmus+ administrativni koordinator na nivou članice UNS-a zadužen je u toku konkursa za:

- prikupljanje i obradu prijava za Erazmus+ mobilnost na nivou članice UNS-a

- komunikaciju sa zainteresovanim kandidatima na nivou članice UNS-a

- sprovođenje dela Javnog poziva koji je u nadležnosti članice UNS-a

- komunikaciju sa Erazmus+ partnerima iz programskih zemalja (navedenim partnerima)

- dostavljanje rang-lista sa bodovanim kandidatima, uz propratnu dokumentaciju, Univerzitetu

Címkék
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.