Секретаријат

Креирано: 2016.10.20. 11:06 Модификовано: 2016.11.05. 20:16

Елеонора Хуђик  (дипломирани правник, секретар факултета)


Тел.:+381 24 624 440

Татјана Керменди (технички секретар)


Тел.: +321 24 624 400

Пријавите се на
билтен